Qdera Soft
08:00am-6:00pm

QDERA SOFT

A better team to build best software and technology

Qdera Soft เป็นบริษัทที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและความรู้ในหลากหลายด้าน 

เป้าหมายของเราคือการช่วยลูกค้าให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยทีมที่เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการให้บริการทั้งในภาครัฐและเอกชน

Our Expert Team

Ornkanya Sawangphol

ที่ปรึกษาด้านข้อมูล

Wimon
Yanta

Managing Director